Il Palazzo Vecchio di Firenze

Forum Dedicato alla Repubblica Fiorentina dei Regni Rinascimentali.
 
IndiceIndice  PortalePortale  CalendarioCalendario  FAQFAQ  CercaCerca  RegistratiRegistrati  Accedi  

Condividi | 
 

 [GRECIA] Trattati tra Frenze e la Grecia

Andare in basso 
AutoreMessaggio
Lorenzo

avatar

Numero di messaggi : 934
Età : 29
Residenza in RR : Firenze
Data d'iscrizione : 27.06.11

MessaggioTitolo: [GRECIA] Trattati tra Frenze e la Grecia   04.09.12 14:55

Trattato riguardante lo Statuto degli Ambasciatori fra la Repubblica di Firenze ed il Ducato di Macedonia (Grecia)


Citazione :

Articolo primo

a) Il Ducato di Macedonia riconosce la Repubblica Fiorentina, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae.
La Repubblica Fiorentina riconosce il Ducato di Macedonia , le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano.

b) L'ambasciata del Ducato di Macedonia nella Repubblica Fiorentina è considerata territorio sovrano del Ducato di Macedonia .
L'ambasciata della Repubblica Fiorentina nel Ducato di Macedonia è considerata territorio sovrano della Repubblica Fiorentina.


Articolo secondo

a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Macedonia , composto dal Duca, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore greco nella Repubblica Fiorentina, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica Fiorentina.
Il Corpo Diplomatico della Repubblica Fiorentina, composto dal Signore di Firenze, dal Gran Ciambellano, dal Console e dall'Ambasciatore della Repubblica Fiorentina in Grecia dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Macedonia (Grecia) .

b) Il Ducato di Macedonia può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica Fiorentina, esclusi il Signore di Firenze e il Gran Ciambellano, "persona non gradita".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Macedonia .
La Repubblica Fiorentina può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Macedonia , esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non gradita".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica Fiorentina.
In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante.

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.


d) Per i reati quali il brigantaggio, la compravendita di ingenti quantità di merci e la fondazione di esercito sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, l'assalto ai municipi o l'assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.


Articolo terzo

a) Il Ducato di Macedonia autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori) della Repubblica Fiorentina.
La Repubblica Fiorentina autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Macedonia (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori).

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l?incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere un pm(missiva privata) di avvenuta lettura della comunicazione.

c) In caso di necessità imminente, il sovrano/a del Ducato di Macedonia può esigere la partenza dell'ambasciata della Repubblica Fiorentina. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio del Ducato di Macedonia.
In caso di necessità imminente, il Signore della Repubblica Fiorentina può esigere la partenza dell'ambasciata del Ducato di Macedonia. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio della Repubblica Fiorentina.


Articolo quarto

a) Il Ducato di Macedonia si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica Fiorentina nel proprio territorio e in qualsiasi situazione dietro richiesta.
La Repubblica Fiorentina si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Macedonia nel proprio territorio e in qualsiasi situazione dietro richiesta.

b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina del Gran Ciambellano o del Duca o Sovrano stesso, è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.

Articolo quinto

a) Il presente trattato entra in vigore immediatamente,nella data in cui viene stipulato e vengono apposti i sigilii di ambo le parti interessate.

Il presente trattato è scritto in tre versioni, una italiana, una inglese ed una greca. In caso di malintesi o incompresioni verrà considerata la versione in Inglese


b) Se una degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia indicandone la motivazione.Se la controparte troverà sufficientemente valide le motivazioni per la revoca del trattato,il trattato sarà dichiarato caduco una settimana dopo l'accettazione della revoca.

Per Firenze

Riccardo d'Altavilla di Salerno
Signore di FirenzeTancredis di Biancamano Warlords
Gran Ciambellano di FirenzePattila Ambasciatore in GreciaFor the Duchy of Macedonia, Greece

Minister of Foreign Affairs,
Maximus_Decimus[/rp]

[rp]

ÓÕÍÈÇÊÇ ÃÉÁ ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÁÔÉÊÏ ÔÙÍ ÐÑÅÓÂÅÕÔÙÍ ÌÅÔÁÎÕ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ ÔÇÓ ÖËÙÑÅÍÔÉÁÓ TÇÓ ÁÃÉÁÓ ÑÙÌÁÉÊÇÓ ÁÕÔÏÊÑÁÔÏÑÉÁÓ ÔÏÕ ÃÅÑÌÁÍÉÊÏÕ ÅÈÍÏÕÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÄÏÕÊÁÔÏÕ ÔÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ( ÅËËÁÄÁ )


¶ñèñï ðñþôï

á) Ôï ÄïõêÜôï ôçò Ìáêåäïíßáò áíáãíùñßæåé ôç Äçìïêñáôßá ôçò Öëùñåíôßáò, ùò áíåîÜñôçôï êáé êõñßáñ÷ï êñÜôïò .
Ç Äçìïêñáôßá ôçò Öëùñåíôéáò áíáãíùñßæåé ôï ÄïõêÜôï ôçò Ìáêåäïíßáò, ùò áíåîÜñôçôï êáé êõñßáñ÷ï êñÜôïò .

â) Ç ðñåóâåßá ôïõ ÄïõêÜôïõ ôçò Ìáêåäïíßáò óôçí Äçìïêñáôßá ôçò Öëùñåíôéáò èåùñåßôáé ÷þñïò ôçò äéêáéïäïóßáò ôïõ ÄïõêÜôïõ ôçò Ìáêåäïíßáò.
Ç ðñåóâåßá ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Öëùñåíôéáò óôï ÄïõêÜôï ôçò Ìáêåäïíßáò èåùñåßôáé ÷þñïò ôçò äéêáéïäïóßáò ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Öëùñåíôéáò .


¶ñèñï äåýôåñï

á) Ôï Äéðëùìáôéêü Óþìá ôïõ ÄïõêÜôïõ ôçò Ìáêåäïíßáò , ðïõ áðïôåëåßôáé áðü ôïí Äïýêá, ôïí ËïãïèÝôç ôïõ äñüìïõ êáé ôïí ÐñÝóâç, äéáèÝôåé äéðëùìáôéêÞ áóõëßá óå üëç ôçí ðåñéï÷Þ ðïõ áíÞêåé åî ïñéóìïý óôçí Äçìïêñáôßá ôçò Öëùñåíôéáò.
Ôï Äéðëùìáôéêü Óþìá ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Öëùñåíôéáò ðïõ áðïôåëåßôáé áðü ôïí Äïõêá, ôïí ËïãïèÝôç ôïõ äñüìïõ, ôïí ÐñÝóâç êáé ôïõ Óõìâïýëïõò ôçò ÁðïóôïëÞò äéáèÝôåé äéðëùìáôéêÞ áóõëßá óå üëç ôçí ðåñéï÷Þ ðïõ áíÞêåé åî ïñéóìïý óôï ÄïõêÜôï ôçò Ìáêåäïíßáò .

â) Ôï ÄïõêÜôï ôçò Ìáêåäïíßáò ìðïñåß íá ÷áñáêôçñßóåé Ýíá ìÝëïò ôïõ Äéðëùìáôéêïý Óþìáôïò ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Öëùñåíôéáò åîáéñïõìÝíïõ ôïõ Äïõêá êáé ôïõ ËïãïèÝôç ôïõ äñüìïõ «áíåðéèýìçôï ðñüóùðï», "persona non grata".
Áõôü åðéöÝñåé áõôïìÜôùò ôçí Ýêðôùóç áõôïý ôïõ ìÝëïõò áðü ôç èÝóç ôïõ äéðëùìáôéêïý åêðñïóþðïõ óôï ÄïõêÜôï ôçò Ìáêåäïíßáò.
Ç Äçìïêñáôßá ôçò Öëùñåíôéáò ìðïñåß íá ÷áñáêôçñßóåé Ýíá ìÝëïò ôïõ Äéðëùìáôéêïý Óþìáôïò ôïõ ÄïõêÜôïõ ôçò Ìáêåäïíßáò, åîáéñïõìÝíïõ ôïõ Äïýêá êáé ôïõ ËïãïèÝôç ôïõ äñüìïõ, «áíåðéèýìçôï ðñüóùðï», "persona non grata".
Áõôü åðéöÝñåé áõôïìÜôùò ôçí Ýêðôùóç áõôïý ôïõ ìÝëïõò áðü ôç èÝóç ôïõ äéðëùìáôéêïý åêðñïóþðïõ óôçí Äçìïêñáôßá ôçò Öëùñåíôéáò .

ã) Ùò äéðëùìáôéêÞ áóõëßá íïåßôáé Ýíá ðñïíïìéáêü, áíáãíùñéóìÝíï êáé åããõçìÝíï íïìéêü êáèåóôþò ðïõ ÷ïñçãåßôáé óå ïñéóìÝíá Üôïìá âÜóåé ôéò èÝóçò êáé ôçò èåóìéêÞò ôïõò ëåéôïõñãßáò.
Ùò óõíÝðåéá ôçò áóõëßáò ôá Üôïìá áõôÜ åîáéñïýíôáé áðü ôçí ðáñáðïìðÞ ôïõò óå äßêç ãéá üëá ôá áäéêÞìáôá, åêôüò áðï áõôÜ ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí ðáñáêÜôù ðáñÜãñáöï.

ä) Ãéá ôá áäéêÞìáôá ôçò áãïñáðùëçóßáò ìåãÜëùí ðïóïôÞôùí áãáèþí êáèþò åðßóçò êáé ôçò äçìéïõñãßáò óôñáôïý óôçí åðéêñÜôåéá ôçò öéëïîåíïýóáò åðáñ÷ßáò ÷ùñßò ôçí ðñïçãïýìåíç åîïõóéïäüôçóç, ôç ëçóôåßá, ôçí åðßèåóç óôá Äçìáñ÷åßá Þ óôï êÜóôñï ôçò ðñùôåýïõóáò, ïé äéðëùìáôéêïß åêðñüóùðïé áìöüôåñùí ôùí åðáñ÷éþí ðáñáðÝìðïíôáé óå äßêç êáé êñßíïíôáé ìå âÜóç ôïõò éó÷ýïíôåò íüìïõò óôçí åðáñ÷ßá ðïõ ôïõò öéëïîåíåß.


¶ñèñï ôñßôï

á) Ôï ÄïõêÜôï ôçò Ìáêåäïíßáò, åãêñßíåé ôçí åëåýèåñç êõêëïöïñßá ôïõ Äéðëùìáôéêïý Óþìáôïò ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Öëùñåíôéá óå üëç ôïõ ôçí åðéêñÜôåéá. (üðïõ, äéðëùìáôéêü óþìá èåùñïýíôáé ï ËïãïèÝôçò ôïõ äñüìïõ êáé ïé ðñåóâåõôÝò ôïõ).
Ç Äçìïêñáôßá ôçò Öëùñåíôßáò, åãêñßíåé ôçí åëåýèåñç êõêëïöïñßá ôïõ Äéðëùìáôéêïý Óþìáôïò ôïõ ÄïõêÜôïõ ôçò Ìáêåäïíßáò óå üëç ôçò ôçí åðéêñÜôåéá. (üðïõ, äéðëùìáôéêü óþìá èåùñïýíôáé ï ËïãïèÝôçò ôïõ äñüìïõ êáé ïé ðñåóâåõôÝò ôïõ).

â) Óå ðåñßðôùóç êëåéóßìáôïò ôùí óõíüñùí áðü ôá óõìâáëëüìåíá ìÝñç, ôï Äéðëùìáôéêü Óþìá èá ðñÝðåé íá åðéâåâáéþóåé ôçí ðáñïõóßá ôïõò óôï Äïýêá êáé Ëï÷áãü ôïõ êñÜôïõò ïé ïðïßïé èá ðñÝðåé íá åããõçèïýí ãéá ôçí áóöÜëåéá ôùí îÝíùí äéðëùìáôþí .

Ôï Äéðëùìáôéêü Óþìá, ðñéí áðü êÜèå åíÝñãåéá ôïõ èá ðñÝðåé íá ëÜâåé ìÞíõìá (pm)üôé ïé áñ÷Ýò åßíáé åíÞìåñåò

ã) Óôçí ðåñßðôùóç Ýêôáêôçò áíÜãêçò, ï Äïýêáò ôçò Ìáêåäïíßáò ìðïñåß íá æçôÞóåé áðï÷þñçóç ôïõ äéðëùìáôéêïý óþìáôïò ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Öëùñåíôßáò.
Ï ðñåóâåõôÞò Ý÷åé ìéá åâäïìÜäá ãéá íá áöÞóåé ôï Ýäáöïò ôïõ ÄïõêÜôïõ ôçò Ìáêåäïíßáò .
Óôçí ðåñßðôùóç Ýêôáêôçò áíÜãêçò, ï Äïýêáò (signore, êýñéïò) ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Öëùñåíôßáò, ìðïñåß íá æçôÞóåé ôçí áðï÷þñçóç ôïõ äéðëùìáôéêïý óþìáôïò ôçò ÅëëÜäáò.
Ï ðñåóâåõôÞò Ý÷åé ìéá åâäïìÜäá ãéá íá áöÞóåé ôï Ýäáöïò ôïõ äïõêÜ.


ÔÝôáñôï Üñèñï

á) Ôï ÄïõêÜôï ôçò Ìáêåäïíßáò, äåóìåýåôáé íá ðñïóôáôåýåé êáé íá âïçèÜ ôï Ä. Ó. ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Öëùñåíôßáò,óå üëç ôïõ ôçí åðéêñÜôåéá êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç õðü ôïí üñï íá Ý÷åé õðïâëçèåß áßôçìá.
Ç Äçìïêñáôßá ôçò Öëùñåíôßáò, äåóìåýåôáé íá ðñïóôáôåýåé êáé íá âïçèÜ ôï Ä. Ó. ôïõ ÄïõêÜôïõ ôçò Ìáêåäïíßáò óå üëç ôçò ôçí åðéêñÜôåéá êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç õðü ôïí üñï íá Ý÷åé õðïâëçèåß áßôçìá.

â) Ôï ðñüóùðï ôïõ äéðëùìáôéêïý åêðñïóþðïõ èåùñåßôáé áðáñáâßáóôï.
Ìéá åðßèåóç åíáíôßïí ôïõ Þ ç Ýëëåéøç ôçò ðñïóÞêïõóáò ðñïóôáóßáò áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò öéëïîåíïýóáò åðáñ÷ßáò áðïôåëåß óïâáñÞ ðñïóâïëÞ óôï Ýôåñï óêÝëïò.


¶ñèñï ðÝìðôï

á) Ç ðáñïýóá ÓõíèÞêç ôßèåôáé óå éó÷Þ ìå ôçí ðáñïýóá õðïãñáöÞ áõôÞò êáé áðü ôá äýï ìÝñç. ÓõíôÜ÷èçêå óå ôñåéò åêäï÷Ýò, éôáëéêÞ, áããëéêÞ.Óå ðåñßðôùóç ðáñåîçãÞóåùí ç ìç êáôáíüçóçò, èá èåùñçèåß óùóôÞ ç áããëéêÞ Ýêäïóç.

â) Áí ìßá áðü ôéò õðïãñÜöïõóåò åðáñ÷ßåò åðéèõìåß íá áêõñþóåé ôçí ðáñïýóá óõíèÞêç, èá ðñÝðåé íá êÜíåé õðï÷ñåùôéêÜ ãñáðôÞ äÞëùóç óôçí åðáñ÷ßá.
Ôüôå ç óõíèÞêç èá èåùñçèåß Ýêðôùôç ìßá åâäïìÜäá ìåôÜ ôçí õðïâïëÞ ôïõ áíùôÝñù áíáêïéíùèÝíôïò.

Per Firenze

Riccardo d'Altavilla di Salerno
Signore di FirenzeTancredis di Biancamano Warlords
Gran Ciambellano di FirenzePattila Ambasciatore in GreciaFor the Duchy of Macedonia, Greece

Minister of Foreign Affairs,
Maximus_Decimus[/rp]

[rp]

TREATY ON THE STATUTE OF AMBASSADORS OF THE DUCHY OF MACEDONIA AND THE FLORENTINE REPUBLIC (SRING)

Article first

a) The Duchy of Macedonia recognizes the Florentine Republic, its institutions and its positions, as an independent state, sovereign and independent, part of the Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae.
The Florentine Republic recognizes the Duchy of Macedonia , its institutions and its positions, as an independent state, sovereign and independent .

b) The Embassy of the Duchy of Macedonia in the Florentine Republic was considered the sovereign territory of the Duchy of Macedonia .
The embassy of the Florentine Republic in the Duchy of Macedonia is considered sovereign territory of the Republic of Florence.


Article second

a) The Diplomatic Corps of the Duchy of Macedonia , composed of the sovereign, the Grand Chamberlain, the Chancellor and Ambassador greek in the Florentine Republic, has diplomatic immunity throughout the set belonging to the Florentine Republic.
The Diplomatic Corps of the Florentine Republic, composed of Lord of Florence, the Grand Chamberlain, the Consul and Ambassador of the Florentine Republic in Greece has diplomatic immunity throughout the set belonging to the Duchy of Macedonia .

b) The Duchy of Macedonia may declare a member of the Diplomatic Corps of the Florentine Republic, except the Lord of Florence and the Grand Chamberlain, "not welcome person."
This leads to the decay that member status diplomatic representative in the Duchy of Macedonia .
The Florentine Republic may declare a member of the Diplomatic Corps of the Duchy of Macedonia , except the Duke and the Grand Chamberlain, ".not welcome person"
This leads to the decay that member status diplomatic representative in the Florentine Republic.
In this case the "persona non gradita" has a week to leave the territory of the host.

c) diplomatic immunity means a subjective legal situation privileged recognized and guaranteed certain subjects because of their institutional location and function. The effects of immunity are not due to processability for all offenses except under the following paragraph.

d) For crimes such as robbery, the purchase of large quantities of goods and the creation of an army on the territory of the host province without permission,assault with municipalities ol'assalto the Castle of the capital, diplomats from both parties are prosecuted and will be judged according to the laws in force in the host province.


Article third

a) The Duchy of Macedonia allows the free movement throughout its territory by the Diplomatic Corps (when means for the diplomatic corps and ambassadors Great Chamberlain) of the Florentine Republic.
The Florentine Republic authorizes the free movement throughout its territory by the diplomatic corps of the Duchy of Macedonia (where for the diplomatic corps and ambassadors means Great Chamberlain).

b) Upon closing of the borders of one of the Contracting Parties, the Diplomatic Corps will have to reconfirm their presence at the Prefect and Captain of the host province must also ensure the safety of foreign diplomats.
The Diplomatic Corps before taking any action to receive a pm (private letter) occurred in reading the statement.

c) In case of imminent need, the sovereign of the Duchy of Macedonia may require the departure of the Embassy of the Republic of Florence. The ambassador then has a week to leave the territory del Duchy of Macedonia.
In case of imminent need, the Lord of the Florentine Republic may request the departure of the embassy of the Duchy of Macedonia. The ambassador then has a week to leave the territory of the Republic of Florence.Fourth article

a) The Duchy of Macedonia is committed to protecting and helping the Diplomatic Corps of the Florentine Republic throughout its territory and in any situation after a request.
The Florentine Republic is committed to protecting and helping the Diplomatic Corps of the Duchy of Macedonia on its entire territory and in any situation after a request.

b) The person of a diplomatic representative, recognized as such, the appointment of the Lord Chamberlain or the Duke or King himself, is considered inviolable. An attack against it or not adequate protection from the host province is a grave offense to the other party.Article fifth

a) This Treaty shall enter into force immediately on the date that is entered into and are affixed to the sealing of both parties.

This treaty is written in three versions, one Italian, one English and one in greek. In case of dispute will be considered the English version.


b) If a signatory States, wanted to cancel this treaty, have to make another written statement indicating the Province motivazione.Se counterparty will sufficiently valid reasons for the revocation of the Treaty, the Treaty will be declared null and void after one week 'acceptance of withdrawal.

For the Republic of Florence

Riccardo d'Altavilla di Salerno
Signore di FirenzeTancredis di Biancamano Warlords
Gran Ciambellano di FirenzePattila Ambasciatore in GreciaFor the Duchy of Macedonia, Greece

Minister of Foreign Affairs,
Maximus_Decimus

Torna in alto Andare in basso
Visualizza il profilo
 
[GRECIA] Trattati tra Frenze e la Grecia
Torna in alto 
Pagina 1 di 1

Permessi di questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum
Il Palazzo Vecchio di Firenze :: Bacheca della Repubblica Fiorentina :: Sala dei trattati-
Vai verso: